Den första boken om Porkalas sjöhistoria för att fira fyrarnas jubileumsår

Finlands Fyrsällskap publicerar den 14 augusti den i sitt slag första boken om Porkalas sjöhistoria. Boken behandlar tiden från 1200-talet till nutid. Tyngdpunkten ligger på fyrarnas och lotsningens glansdagar, då Rönnskärs fyr verkade, alltså från år 1800 till 1920-talet.

Bokens ”Fyrar och lotsar i Porkala” centrala uppgift är att noggrant beskriva den händelserika historian om Finlands äldsta bevarade fyrbyggnad, Rönnskärs fyr, samt Kallbådan fyrs olika skeden under de hundra år då den år 1920 färdigblivna fyren funnits.

Under 1800-talet levde fyrverksamheten och lotsningen i symbios. Därför kan Porkala fyrhistoria icke berättas utan att berätta om områdets lotsar. Lotsarna har under 300 år haft fyra olika ställen som sitt hemvist. Av dessa var den på Rönnskärs fyr- och lotsö belägna under åren 1874-1978, den mest centrala.

Boken berättar omfattande om fyrvaktar- och  lotsfamiljernas vardag och liv i växelverkan med naturen. Den berättar också mera utförligt än tidigare om fem krig och en ockupation, vilka har prövat Porkala under 300 år. De mest dramatiska skeppsbrotten i området har också skildrats utförligt.

Boken visar också hur fyren på Kallbådan är en direkt fortsättning på Rönnskärs fyr och hur livsviktig Kallbådans fyr var för vintertrafiken till Helsingfors. I boken lever vi med lotsarna oc fyrvaktarna genom krigen till nutiden.

Bokens centrala förmedling:
–  En noggrann beskrivning av byggandet och utvecklandet av Rönnskärs och Kallbådan fyrar
–  Lotsningens historia i Porkala
–  Dessutom kapitel som beskriver olika kristider i Porkala, speciellt Krimkriget och andra världskriget på de stora holmarna i Porkala. Boken glömmer inte heller Finska kriget 1808-1809 eller sjöslagen 1789.
–  Dessutom: Utvecklingen av fyrlederna i Porkala, arrendetidens sjöhistoria, fågelstationen och dess historia samt historiska händelser på andra stora holmar i Porkala.
–  Ett kapitel om Porkala idag
–  Ett särskilt kapitel och en förteckning över vrak och skeppsbrott i Porkala (över 50 skeppsbrott, författare Ari Kapanen).
–  En förteckning över fyrvaktare och lotsar I Porkala, särskilt under åren 1800-1939.

Boken är mycker rikligt illustrerad (ca 260 foton, bilder, kartor och ritningar), 304 sidor totalt. Boken utges på både finska och svenska, separata böcker.

En aktiv grupp på 10 medlemmar i Finlands Fyrsällskap har sammanställt boken, med Pekka Väisänen som redaktör. Boken innehåller rikligt med originalkällor från olika arkiv, delvis tidigare opublicerade.

”Finlands Fyrsällskap fortsätter med utgivandet av den här boken, sitt värdefulla arbete för att samla och sprida uppgifter om fyrar i Finland. Inom dessa pärmar hittar ni ett mångsidigt paket med uppgifter om Porkala fyrar och den kringliggande skärgården under 200 år. Kartorna, fotona och konstnärernas fångade landskap från olika tidsepoker gör verket speciellt njutbart.” (Kulturdirektör Maaret Eloranta, Kyrkslätt kommun)

”För att ära Kallbådans fyrs 100-årsdag och Rönnskärs fyrs 220-årsdag har Finlands Fyrsällskap publicerat en fortsättning på föreningens tidigare utgivna högklassiga och lovordade fyrböcker. ”Fyrar och lotsar i Porkala” är den första fullständiga presentationen av fyrarna i Porkala, en bok som gör läsaren bekant med fyrarnas fascinerande historia, lotssamhällena icke att förglömma. Förutom Porkalas fyrars lysande förflutna reflekterar bokens författare också över framtiden för de indragna fyrarna. Boken innehåller rikligt med bilder och ritningar, av vilka en del nu publiceras för första gången. ”Fyrar och lotsar i Porkala” är en givande läsupplevelse för alla som är intresserade av fyrar och sjöfartens historia.” (Specialforskare Hannu Matikka, Museiverket)

Boken publiceras av Finlands Fyrsällskap. Boken fås bara vid föreningens tillställningar och genom att beställa den per post från: julkaisut@majakkaseura.fi

Tilläggsuppgifter:
Pekka Väisänen, redaktör, Finlands Fyrsällskap, tel. 044 5566707
Anne Björk, ordförande, Finlands Fyrsällskap, tel 0400 877557

Jaa tämä somessa

Scroll to top
Skip to content