Välkommen som medlem i Fyrsällskapet

Som medlem i Fyrsällskapet stöder du konkret bevarandet och renoverandet av Finlands fyrar och båkar. Inkomsterna från medlemsavgifterna finansierar bevarandet av hotade marina objekt. Du kan också delta i fyrtalkon och renoveringsprojekt eller andra aktuella projekt. Som medlem har du möjlighet att delta i våra fyrexkursioner och du kan till exempel komma på vår julfest eller till vårt årsmöte. Du kan även få köpa vissa av våra produkter till rabatterat pris. Endel produkter kan endast köpas av medlemmar. Du kan söka om medlemskap via vår sida Liity jäseneksi/bli medlem eller i nedre kanten på den här sidan.

INBJUDAN TILL MÖTE

Styrelsen för Finlands Fyrsällskap inbjuder medlemmarna till föreningens ordinarie höstmöte, som hålls lördagen den 10.11.2018 kl. 15:15 i Hangö stadshus festsal, Berggatan 1, Hangö.

Vid mötet behandlas, förutom de lagstadgade ärendena, fullmakt för styrelsen att välja nya renoveringsobjekt.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Anmälan >>>

ADRESS OCH HUR DU TAR DIG DIT

Hangö stadshus festsal, Berggatan 1, Hangö

Kolla platsen på kartan

Fyrällskapet anordnar samtransport tur och retur med buss, för sina medlemmar, från Helsingfors (utanför Kiasma) till och från Hangö. 

Samtransportens pris, tur och retur, är 15 euro från Helsingfors och 10 euro från/efter Kyrkslätt.

Till Hangö kommer man, förutom med egen bil eller samtransporten, också med tåg eller buss.

Busstidtabeller: www.matkahuolto.fi

Tågtidtabeller: www.vr.fi

Suomen Majakkaseura – Finlands Fyrsällskap ry, stadgar

Registrerade 8.10.2015

1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Suomen Majakkaseura – Finlands Fyrsällskap ry och hemorten är Helsingfors. Föreningen är tvåspråkig och dess verksamhetsområde är hela Finland, inberäknat Åland.

2. Föreningens syfte

Föreningens syfte är att byggnads- och kulturhistoriskt befrämja och stöda bevarandet av Finlands fyrar och andra för sjötrafikens säkerhet viktig utrustning, att göra det lättare att nå dessa platser samt att fungera som en länk mellan dem som är intresserade av sjösäkerheten.

För att förverkliga sin uppgift idkar föreningen publicitets- och förlagsverksamhet, anordnar utfärder för medlemmarna, utställningar och seminarier, dokumenterar själv fyrmiljöer och säkerhetsanordningar för sjöfarten samt stöder annat dokumentationsarbete ekonomiskt. Föreningen deltar i bevarandet av fyrar och annan sjösäkerhetsutrustning medelst ställningstaganden och andra former av skyddande. Dessutom deltar föreningen finansiellt och med talkoarbete i renoverandet av fyrar och annan säkerhetsutrustning samt befrämjar tillgängligheten till fyrar och andra sjömål genom att informera, ge utlåtanden, samt betjänar med talkoarbete och ekonomiskt stöd. Fyrsällskapet deltar i arbetet mellan internationella organ inom området.

Föreningen kan bevilja understöd, stipendier och diplom.

Föreningen kan förvärva och äga lös- och fast egendom, som behövs för dess verksamhet.

Föreningen kan för sin verksamhet initiera inkomster genom medlems- och anslutningsavgifter, genom att sälja publikationer och genom försäljning av souvenirer. Föreningen kan även mottaga egendom via testament och gåvor. Föreningen kan hyra ut lös- och fast egendom som skaffats för verksamheten.

3. Medlemmar

Till medlem kan godkännas en person som godkänner föreningens syfte.

Till understödsmedlem kan godkännas en privatperson eller offentligrättslig förening som vill understöda föreningen.

Medlemmarna godkänns av styrelsen på basen av en ansökan.

En person som har medverkat i hög grad till att befrämja föreningens verksamhet kan kallas till hedersordförande eller hedersmedlem, på styrelsens förslag, vid föreningens årsmöte.

4. En medlems utträdande eller uteslutande

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen meddela styrelsen eller styrelseordförande eller genom att meddela om sitt utträde vid ett årsmöte där det protokollförs.

Styrelsen kan utesluta en medlem i fall att personen inte betalt sin medlemsavgift eller i övrigt inte skött de åligganden som han förbundit sig till genom sitt medlemsskap, om personen med sitt förfarande i eller utanför föreningen allvarligt skadat föreningen eller om medlemmen icke uppfyller de stipulationer som lagen eller föreningens stadgar förutsätter.

5. Medlemsavgift

Föreningens höstmöte fastslår den årliga medlems- och anslutningsavgiften för de olika medlemstyperna.

Hedersordförande och hedersmedlemmarna betalar ingen medlemsavgift.

6. Styrelsen

Föreningens verksamhet sköts av styrelsen, som väljs på höstmötet. Styrelsen består av en ordförande och fyra till nio medlemmar, alla valda för ett år.

Styresens mandatperiod är ett kalenderår.

Styrelsen väljer inom sig en viceordförande och utnämner en sekreterare, en ekonomiansvarig och övriga funktionärer från styrelsegruppen eller utifrån. Styrelsen kan anställa ytterligare personer.

Styrelsen sammankallas av ordförande eller, vid förhinder, av viceordförande. Detta sker vid behov eller om minst hälften av styrelsen så kräver.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelsemedlemmarna, ordförande eller viceordförande inkluderade, är närvarande. Röstning avgörs med enkel majoritet och vid oavgjort avgör ordförandes röst, förutom vid val, då lotten avgör.

7. Undertecknare

Som undertecknare fungerar styrelsens ordförande, viceordförande, sekreterare eller ekonomiansvarige, två åt gången.

8. Räkenskapsperioden och granskning av räkenskaperna och verksamheten

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet, jämte andra handlingar som krävs, och styrelsens årsberättelse, bör ges till revisorerna eller verksamhetsgranskarna senast fyra veckor före vårmötet. Revisorerna eller verksamhetsgranskarna bör ge sitt utlåtande till styrelsen senast två veckor före vårmötet.

9. Föreningens möten

Föreningen håller två ordinarie möten per år. Vårmötet hålls senast i april och höstmötet tidigast i oktober och senast den 15 december.

Extraordinära möten hålls då föreningens möte så fastslår, då styrelsen anser det befogat eller då minst en tiondedel (1/10) av de röstberättigade medlemmarna så kräver. Detta bör delges styrelsen skriftligt, med hänvisande till ärendet ifråga. Mötet bör hållas inom 30 dagar från det kravet framställts till styrelsen.

Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst. Understödsmedlemmar har endast rätt att närvara och uttala sig.

Mötesbeslutet följer vid omröstning, om inte annat stipuleras i föreningens stadgar, majoritetens åsikt (enkel majoritet). Om rösterna fördelas jämnt avgör mötesordförandes röst, utom vid val då lotten avgör.

10. Kallande till möte

Styrelsen bör kalla till föreningsmöte minst fjorton dagar före mötet medelst brev eller e-mail.

11. Ordinarie möten

Vid vårmötet behandlas följande:

 1. Mötet väljer mötesordförande, sekreterare, två protokollgranskare och vid behov två rösträknare
 2. Mötet konstateras lagenligt och beslutfört
 3. Styrelsens årsraport för föregående år behandlas
 4. Föregående års bokslut samt revisionsberättelse/verksamhetsberättelse behandlas
 5. Beslut fattas gällande bokslutets godkännande och ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvariga.
 6. Andra i mötesinbjudan nämnda ärenden behandlas

Vid höstmötet behandlas följande:

 1. Mötet väljer mötesordförande, sekreterare, två protokollgranskare och vid behov två rösträknare
 2. Mötet konstateras lagenligt och beslutfört
 3. Fastslagning av följande års verksamhetsplan och budget samt medlemsavgiftens storlek
 4. Beslut om styrelsemedlemmarnas resekostnader samt revisorernas arvode
 5. Val av ordförande
 6. Beslut om antalet styrelsemedlemmar
 7. Val av styrelsemedlemmar
 8. Val av en eller två revisorer/verksamhetsgranskare och suppleanter för följande år.
 9. Andra i mötesinbjudan nämnda ärenden behandlas

Om en föreningsmedlem vill att något speciellt ärende bör behandlas vid vår- eller höstmötet, bör medlemmen meddela om detta skriftligen till styrelsen så att ärendet kan inkluderas i mötesinbjudan.

12. Ändring av stadgarna och föreningens upplösning

Beslut om ändring av stadgarna och föreningens upplösning bör göras vid föreningens möte, med minst tre-fjärdedelars (3/4) majoritet av de givna rösterna. I mötesinbjudan bör dessa ärenden nämnas.

Vid föreningens upplösning används föreningens medel till främjandet av föreningens syfte i enlighet med mötets beslut.

Medlemsinformation

Fyrsällskapet kontaktar sina medlemmar per e-post med ett medlemsbrev cirka en gång per månad. Om du inte har fått medlemspost på en tid, kontrollera att det i din e-postlåda finns rum för nya meddelanden och inställningarna för skräppost.

 • Du kommer värl ihåg att meddela Fyrsällskapet om du får ny e-postadress eller om
  förändrade kontaktuppgifter.
 • Tag kontakt med vår medlemssekreterare i alla frågor som rör ditt medlemskap:
  jasensihteeri(at)majakkaseura.fi

 

OBS Om du vill bli medlem, fyll medlemsansökningsblanketten som du hittar här.