Välkommen som medlem i Fyrsällskapet

Som medlem i Fyrsällskapet stöder du konkret bevarandet och renoverandet av Finlands fyrar och båkar. Inkomsterna från medlemsavgifterna finansierar bevarandet av hotade
marina objekt. Du kan också delta i fyrtalkon och renoveringsprojekt eller andra aktuella projekt. Som medlem har du möjlighet att delta i våra fyrexkursioner och du kan till exempel
komma på vår julfest eller till vårt årsmöte. Du kan även få köpa vissa av våra produkter till rabatterat pris. Endel produkter kan endast köpas av medlemmar.

Du kan söka om medlemskap via vår sida Liity jäseneksi/bli medlem eller i nedre kanten på den här sidan.

Inbjudan till vårmöte

Suomen Majakkaseura – Finlands Fyrsällskap ry håller sitt vårmöte lördagen den 12.9.2020, med början kl. 14:00, i Hirvenpää maja (stuga) i Hertonäs i Helingfors, adressen Skidbacksvägen 34 a.

Vid mötet behandlas följande lagstadgade ärenden:

1.               Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för mötet.

2.               Konstaterande av mötets stadgenlighet och beslutförhet

3.               Styrelsens årsberättelse för föregående verksamhetsår behandlas

4.               Förevisande av bokslut och revisions- eller verksamhetsberättelse

5.               Beslut om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen samt för övriga redovisningsskyldiga

6.               Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden (Inga andra ärenden)

Välkomna till mötet!

Med fyrhälsningar
Styrelsen

 

Direkta linkar till dokumenten rörande lagstadgade ärenden: årsberättelse: ”Vuosikertomus 2019och bokslut: ”Tilinpäätös 2019 ja toiminnantarkastuskertomus

Informationen att vårmötet uppskjuts till en tidpunkt utanför den tid som stadgarna föreskriver har givits i Fyrsällskapets medlemsinfo 5/2020. Mötet uppsköts på grund av vårens koronabestämmelser (se Justitieministeriets information av den 16.4.2020).

 

Vårmötesdagens program:

kl. 11:00  Regisserad naturutfärd till fågeltornet med Anne-Mari Pylkkänen och Kari-Pekka Lehti

kl. 14:00  Vårmöte

Efter mötet kan man stanna kvar till kl. 20 och tillbringa informell tid tillsammans . Man kan bl.a. grilla vid stugan. Tag med det ni vill grilla.

Vi önskar att ni anmäler er i förväg, på så sätt kan vi förbereda oss för tillställningen och då går bestyrkandet av medlemsskapet smärtfritt. Ni kan anmäla er här.

Förbindelser

Man kommer bäst med Metro och buss 81 till närheten av Hirvenpää stugan. Till Metron kommer man lätt från tåg- och busstationen.

Tilläggsinfo rörande mötesplatsen: https://hth.sporttisaitti.com/hirvenpaan-maja/

Suomen Majakkaseura – Finlands Fyrsällskap ry stadgar

1. FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT

Föreningens namn är Suomen Majakkaseura – Finlands Fyrsällskap ry och dess hemort är Helsingfors. Föreningen är tvåspråkig och dess verksamhetsområde är hela Finland inklusive Åland.

2. FÖRENINGENS SYFTE

Föreningens syfte är att främja och stödja bevarandet av Finlands fyrar och sjöfartens övriga skyddsanordningars byggnads- och kulturhistoria, dela information om dem och underlätta deras tillgänglighet samt utgöra en länk mellan fyrentusiaster.

För att uppfylla sitt syfte utövar föreningen publicerings- och förlagsverksamhet inom området, fungerar som en länk mellan sina medlemmar samt ordnar utflykter, utställningar och seminarier. Föreningen utför och stödjer även ekonomiskt dokumentationsarbete kring fyrmiljöer och övriga sjöfartshistoriska säkerhetsanordningar, deltar i deras skyddsarbete genom att utarbeta ställningstaganden och delta i reparationer, speciellt på talko, men också genom ekonomiskt stöd där det är möjligt.
Föreningen förbättrar också tillgängligheten till de tidigare nämnda objekten genom att informera,
ge utlåtanden och ordna talkon. Föreningen deltar i internationella organisationers verksamhet inom området.

Föreningen kan bevilja bidrag, stipendier och hedersbetygelser.
Föreningen kan äga lösöre och fast egendom som är nödvändig för dess verksamhet.
Föreningen kan ta emot donationer och testamenten.

För att stödja sin verksamhet säljer föreningen publikationer, bruksföremål och souvenirer.

3. MEDLEMMAR

Som egentlig medlem i föreningen kan väljas en person som godkänner syftet med föreningens verksamhet.
Som understödande medlem kan väljas en person eller en förening med full rättskapacitet, som vill stödja föreningens verksamhet.
Egentliga medlemmar och understödande medlemmar godkänns av föreningens styrelse på basen av ansökningar.

Föreningsmötet kan på förslag av styrelsen kalla till hedersordförande eller -medlem en person, som har främjat föreningens verksamhet exceptionellt mycket.

4. MEDLEMS UTTRÄDE OCH UTESLUTNING

En medlem kan utträda ur föreningen genom att meddela det skriftligen till föreningens styrelse eller ordförande, eller genom att meddela om sitt utträde på föreningens möte, för att antecknas i protokollet.
Styrelsen kan utesluta en medlem, som har underlåtit att betala en förfallen medlemsavgift eller i övrigt underlåtit att uppfylla de skyldigheter som han eller hon har förbundit sig till eller inte längre uppfyller de villkor för medlemskapet som nämns i lagen eller i stadgarna.

5. MEDLEMSAVGIFTER

Storleken på anslutningsavgiften och den årliga medlemsavgiften som debiteras av egentliga medlemmar och understödande medlemmar fastställs separat för varje medlemsgrupp av föreningens höstmöte.
En hedersordförande och -medlem är befriad från medlemsavgifter.

6. STYRELSEN

Föreningens ärenden sköts av styrelsen som väljs på föreningens höstmöte.
Till styrelsen hör en ordförande som väljs för ett (1) år samt åtta medlemmar, varav
fyra (4) står i tur att avgå varje år.
Medlemmarnas mandatperiod är två (2) år. På höstmötet väljs styrelsens ordförande och medlemmar i stället för dem som är i tur att avgå, på så sätt att lotten avgör vem som avgår första gången.
Ifall en styrelsemedlem avgår mitt i mandatperioden väljs en ny medlem för hans eller hennes återstående mandatperiod på följande föreningsmöte.

Styrelsen väljer en vice ordförande inom sig. Styrelsen väljer antingen inom sig eller utifrån en sekreterare, en kassör och övriga nödvändiga funktionärer.

Styrelsen samlas på ordförandens eller i hans eller hennes frånvaro vice ordförandens inbjudan eller när minst hälften av styrelsens medlemmar kräver det.
Styrelsen är beslutför när ordförande eller vice ordförande och minst fyra andra medlemmar är närvarande.
Omröstningar avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst, i val avgör lotten.

Styrelsens uppgifter är bl.a.:
– att leda, utveckla och övervaka föreningens verksamhet
– att representera föreningen
– att svara för omsorgsfull förvaltning av föreningens ekonomi och egendom
– att utarbeta en årsberättelse och ett bokslut till föreningens vårmöte
– att utarbeta ett förslag till följande års verksamhetsplan och budget för föreningens höstmöte
– att förbereda övriga ärenden som ska presenteras för föreningsmötet
– att sammankalla föreningsmöten
– att verkställa föreningsmötenas beslut
– att godkänna och avsätta föreningens medlemmar
– att ingå eventuella arbetsavtal
– att sköta de uppgifter som föreningslagen fastställer åt styrelsen.

7. FÖRVALTNINGSORGAN

Beslutanderätten i föreningen utövas av föreningsmötet.
Verkställande organ är föreningens styrelse. Föreningens möte eller styrelse kan utse permanenta eller tillfälliga kommittéer eller andra organ som anses nödvändiga för att förbereda ärenden eller verkställa beslut.

8. FÖRENINGENS MÖTEN

Vårmöte hålls senast i april och höstmöte tidigast i oktober och senast den 15. december. Ett extraordinarie möte hålls när föreningens möte eller styrelse anser det vara nödvändigt eller när minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar kräver det skriftligen av styrelsen för ett ärende som meddelats särskilt. Mötet ska hållas inom trettio (30) dygn från att ett krav på möte har lämnats till styrelsen.
På föreningens möten har varje egentlig medlem, hedersordföranden och -medlem en röst. Understödande medlemmar har rätt att närvara och yttra sig på möten.
Föreningsmötets beslut är, om inte annat fastställts i stadgan eller föreningslagen, den åsikt som har fått understöd av över hälften av de angivna rösterna. Vid lika röstetal avgör föreningens ordförandes röst, i val avgör emellertid lotten.

Styrelsen måste sammankalla föreningens möte minst fjorton (14) dygn innan mötet per brev eller e-post meddelas till en adress som medlemmen har meddelat föreningen.
I möteskallelsen ska framgå de ärenden som ska behandlas på mötet.

VÅRMÖTE
På mötet behandlas följande ärenden:

1. Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet.
3. Behandling av styrelsens årsberättelse från föregående räkenskapsperiod.
4. Presentation av föregående års bokslut och revisorernas eller verksamhetsgranskarnas uttalande.
5. Beslut om att bokslutet fastställs och om beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och övriga ansvarsskyldiga.
6. Behandling av övriga ärenden som beretts av styrelsen eller ärenden som medlemmarna presenterat skriftligen för styrelsen minst trettio (30) dygn innan mötet.

HÖSTMÖTE
På mötet behandlas följande ärenden:

1. Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet.
3. Fastställande av det kommande årets verksamhetsplan och budget, i samband med vilket beslut fattas om medlems- och anslutningsavgifter.
4. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden och reseersättningar samt revisorernas eller verksamhetsgranskarnas arvode.
5. Val av föreningens ordförande som också fungerar som styrelseordförande.
6. Val av styrelsemedlemmar istället för dem som står i tur att avgå.
7. Val av två revisorer eller verksamhetsgranskare och en vice revisor eller verksamhetsgranskare som granskar följande kalenderårs ekonomi och förvaltning.
8. Behandling av övriga ärenden som beretts av styrelsen eller ärenden som medlemmarna presenterat skriftligen för styrelsen minst trettio (30) dygn innan mötet.

9. FÖRENINGENS NAMNTECKNARE

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans.

10. RÄKENSKAPSÅR OCH REVISION ELLER VERKSAMHETSGRANSKNING

Föreningens räkenskapsår är ett kalenderår.
Bokslut med nödvändiga dokument samt styrelsens årsberättelse ska tillhandahållas revisorerna eller verksamhetsgranskarna senast trettio (30) dagar innan vårmötet.
Revisorerna eller verksamhetsgranskarna ska ge ett skriftligt utlåtande senast fjorton (14) dagar innan vårmötet.

11. ÄNDRING AV STADGAR

Beslut om ändring av stadgar ska göras på föreningens möte med minst tre fjärdedelars
(3/4) majoritet av de angivna rösterna. Möteskallelsen ska innehålla den förslagna ändringen.

12. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas på föreningens möte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de angivna rösterna samt fastställas som oförändrat med samma majoritet av rösterna på ett andra föreningsmöte, som kan hållas tidigast trettio (30) dygn efter föregående möte.

När föreningen upplöses eller läggs ner används föreningens resurser för att främja målsättningarna som nämns i stadgans andra paragraf (2 §) på ett sätt som föreningsmötet fastställer.

Medlemsinformation och annan kontakt

Fyrsällskapet håller kontakt med sina medlemmar med ett e-postmeddelande som skickas ut ca en gång i månaden. Om du inte fått medlemspost på en tid kontrollera att det finns utrymme för nya meddelanden i din e-postinbox samt kontrollera dina skräppostinställningar.

  • Du kommer ju ihåg att meddela Fyrsällskapet om din nya e-postadress eller förändrade kontaktuppgifter!
  • I alla frågor som rör ditt medlemskap ta kontakt med vår medlemssekreterare: jasensihteer(at)majkkaseura.fi

Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna för år 2019 beslöts på höstmötet i Hangö i november 2018.

Personmedlemsavgiften är 20,00 € och samfundsmedlemsavgiften 100,00 € per år.

Medlemsavgiftsblanketten år 2019 skickas till alla medlemmar via tjänsteleverantören (FloMembers) för vårt medlemsregister i februari-mars månadsskiftet. Var god använd bankkontonumret och referensnumret på medlemsavgiftsblanketten när du betalar medlemsavgiften.

OBS! Om du vill bli medlem fyll alltid först i medlemsansökningsblanketten som du hittar i nedre delen av denna sida, inklusive instruktioner.