Välkommen som medlem i Fyrsällskapet

Som medlem i Fyrsällskapet stöder du konkret bevarandet och renoverandet av Finlands fyrar och båkar. Inkomsterna från medlemsavgifterna finansierar bevarandet av hotade
marina objekt. Du kan också delta i fyrtalkon och renoveringsprojekt eller andra aktuella projekt. Som medlem har du möjlighet att delta i våra fyrexkursioner och du kan till exempel
komma på vår julfest eller till vårt årsmöte. Du kan även få köpa vissa av våra produkter till rabatterat pris. Endel produkter kan endast köpas av medlemmar.

Du kan söka om medlemskap via vår sida Liity jäseneksi/bli medlem eller i nedre kanten på den här sidan.

Vårmötet skjuts upp

Undantagstillståndet fortsätter, man vet inte hur länge, och därför kan Fyrsällskapets vårmöte inte hållas som planerat. Vi har övervägt att hålla vårmötet på distans men föreningens stadgar tillåter inte det. Fyrsällskapets styrelse sätter under april månad ut materialet för vårmötet (bokslut och årsberättelse) på här sidan. Vårmötet hålls först då situationen det tillåter. 

Materialet för vårmötet: ”Vuosikertomus 2019” och ”Tilinpäätös 2019 ja toiminnantarkastuskertomus”.

Suomen Majakkaseura – Finlands Fyrsällskap ry säännöt

(Rekisteröity 2020)
 

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Majakkaseura – Finlands Fyrsällskap ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on kaksikielinen ja sen toimialueena on koko Suomi Ahvenanmaa mukaan lukien.

2. YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea Suomen majakoiden ja vesiliikenteen muiden turvalaitteiden rakennus- ja kulttuurihistorian säilymistä, jakaa niistä tietoa ja helpottaa niiden saavutettavuutta sekä toimia alan harrastajien yhdyssiteenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa alaan liittyvää julkaisu- ja kustannustoimintaa, toimii jäsentensä yhdyssiteenä järjestäen retkiä, näyttelyitä ja seminaareja. Yhdistys tekee ja myös taloudellisesti tukee majakkamiljöiden ja muiden historiallisten vesiliikenteen turvalaitteiden dokumentointityötä, osallistuu niiden suojelutyöhön laatimalla kannanottoja ja osallistumalla niiden kunnostamiseen erityisesti talkoilla, mutta myös mahdollisuuksiensa mukaan taloudellisesti tukien.

Yhdistys toimii myös edellä mainittujen kohteiden saavutettavuuden parantamiseksi tiedottamalla,
antamalla lausuntoja ja järjestämällä talkoita. Yhdistys osallistuu alan kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Yhdistys voi myöntää avustuksia, stipendejä ja kunnianosoituksia.
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys myy julkaisuja ja käyttö- ja muistoesineitä.

3. JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen toiminnan tarkoituksen.
Kannatusjäseneksi voidaan valita henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai -jäseneksi henkilön, joka on poikkeuksellinen paljon edistänyt yhdistyksen toimintaa.

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä velvoitteet, joihin hän on sitoutunut tai on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. JÄSENMAKSUT

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymis- ja vuosittain perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää kummankin jäsen ryhmän osalta erikseen yhdistyksen syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen ovat jäsenmaksusta vapautettuja.

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen syyskokouksessa valittava hallitus.

Hallitukseen kuuluu yhdeksi (1) vuodeksi valittava puheenjohtaja sekä kahdeksan jäsentä, joista neljä (4) on vuosittain erovuorossa.

Jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Syyskokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuorossa olevien sijaan siten, että ensimmäisellä kerralla erovuoroiset ratkaisee arpa. Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauttaan, valitaan hänen jäljellä olevan toimikauden ajaksi uusi jäsen eroa seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kutsuu joko keskuudestaan tai ulkopuolisen sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksikertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Hallituksen tehtäviä on mm:
– johtaa, kehittää ja valvoa yhdistyksen toimintaa
– edustaa yhdistystä
– vastata yhdistyksen talouden ja omaisuuden huolellisesta hoidosta
– laatia yhdistyksen kevätkokoukselle vuosikertomus ja tilinpäätös
– laatia yhdistyksen syyskokoukselle ehdotus seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
– valmistella muut yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat
– huolehtia yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta
– toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset
– hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet
– solmia mahdolliset työsopimukset
– hoitaa yhdistyslaista hallitukselle määräytyvät tehtävät.

7. HALLINTO- JA TOIMIELIMET

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.
Toimeenpaneva elin on yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous tai hallitus voi asioiden valmistelua tai päätösten toimeenpanoa varten asettaa pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia tai muita tarpeellisiksi katsottuja toimielimiä.

8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja syyskokous aikaisintaan lokakuussa ja viimeistään joulukuun 15. päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus kokouksesta on hallitukselle jätetty.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja -jäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty tai yhdistyslaissa säädetty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla.
Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

KEVÄTKOKOUS
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Käsitellään hallituksen laatima vuosikertomus edelliseltä tilikaudelta.
4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
6. Käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

SYYSKOKOUS
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, jonka yhteydessä päätetään jäsenmaksusta ja liittymismaksusta.
4. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulukorvauksista sekä tilin- tai toiminnantarkastajien palkkiosta.
5. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, joka toimii myös hallituksen puheenjohtajana.
6. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
7. Valitaan kaksi tilin- tai toiminnantarkastajaa ja yksi varatilin- tai varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden taloutta ja hallintoa.
8. Käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

9. YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

10. TILIKAUSI JA TILIN- tai TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen vuosikertomus on annettava tilin- tai toiminnantarkastajille viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kevätkokousta.

Tilin- tai toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta.

11. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsun tulee sisältää ehdotettu muutosesitys.

12. YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä sekä vahvistettava muuttumattomana vielä samanlaisella äänten enemmistöllä toisessa yhdistyksen kokouksessa, joka voidaan pitää aikaisintaan kolmekymmentä (30) vuorokautta edellisen kokouksen jälkeen.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat näiden sääntöjen toisessa pykälässä (2.§:ssä) määriteltyjen tavoitteiden edistämiseksi yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla.

Medlemsinformation och annan kontakt

Fyrsällskapet håller kontakt med sina medlemmar med ett e-postmeddelande som skickas ut ca en gång i månaden. Om du inte fått medlemspost på en tid kontrollera att det finns utrymme för nya meddelanden i din e-postinbox samt kontrollera dina skräppostinställningar.

  • Du kommer ju ihåg att meddela Fyrsällskapet om din nya e-postadress eller förändrade kontaktuppgifter!
  • I alla frågor som rör ditt medlemskap ta kontakt med vår medlemssekreterare: jasensihteer(at)majkkaseura.fi

Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna för år 2019 beslöts på höstmötet i Hangö i november 2018.

Personmedlemsavgiften är 20,00 € och samfundsmedlemsavgiften 100,00 € per år.

Medlemsavgiftsblanketten år 2019 skickas till alla medlemmar via tjänsteleverantören (FloMembers) för vårt medlemsregister i februari-mars månadsskiftet. Var god använd bankkontonumret och referensnumret på medlemsavgiftsblanketten när du betalar medlemsavgiften.

OBS! Om du vill bli medlem fyll alltid först i medlemsansökningsblanketten som du hittar i nedre delen av denna sida, inklusive instruktioner.