Välkommen som medlem i Fyrsällskapet

Som medlem i Fyrsällskapet stöder du konkret bevarandet och renoverandet av Finlands fyrar och båkar. Inkomsterna från medlemsavgifterna finansierar bevarandet av hotade
marina objekt. Du kan också delta i fyrtalkon och renoveringsprojekt eller andra aktuella projekt. Som medlem har du möjlighet att delta i våra fyrexkursioner och du kan till exempel
komma på vår julfest eller till vårt årsmöte. Du kan även få köpa vissa av våra produkter till rabatterat pris. Endel produkter kan endast köpas av medlemmar.

Du kan söka om medlemskap via vår sida Liity jäseneksi/bli medlem eller i nedre kanten på den här sidan.

HÖSTMÖTE OCH LILLAJULSFEST I ESBO DEN 23.11.2019
Fyrsällskapets höstmöte och lillajulsfest hålls den 23.11.2019 i Köklaks, Esbo, på
Valhalla. Närmare uppgifter meddelas senare men du kan redan notera datumet.

Suomen Majakkaseura – Finlands Fyrsällskap ry säännöt

Rekisteröity 8.10.2015
 
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Majakkaseura – Finlands Fyrsällskap ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on kaksikielinen ja sen toimialueena on koko Suomi Ahvenanmaa mukaan lukien.
 

2. Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea Suomen majakoiden ja muiden vesiliikenteen turvalaitteiden rakennus- ja kulttuurihistorian säilymistä, jakaa tietoa majakoista ja muista vesiliikenteen turvalaitteista, edistää ja helpottaa niiden saavutettavuutta sekä toimia alan harrastajien yhdyssiteenä.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa alaansa liittyvää julkaisu- ja kustannustoimintaa, toimii yhdyssiteenä järjestäen retkiä jäsenilleen, näyttelyitä ja seminaareja, tekee omaa majakkamiljöiden ja vesiliikenteen turvalaitteiden dokumentointityötä ja tukee taloudellisesti dokumentointityötä, osallistuu majakoiden ja muiden turvalaitteiden suojelutyöhön laatimalla kannanottoja ja vaikuttamalla muuten niiden suojeluun, osallistuu majakoiden ja muiden vesiliikenteen turvalaitteiden kunnostamiseen erityisesti talkoilla ja myös tukien taloudellisesti, toimii majakoiden ja vesiliikenteen turvalaitteiden saavutettavuuden parantamiseksi tiedottamalla, lausunnoilla, talkoilla ja taloudellisesti sekä osallistuu alan kansainvälisten järjestöjen työhön.

Yhdistys voi myöntää avustuksia, stipendejä ja kunnianosoituksia.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia tuloja jäsen- ja liittymismaksujen lisäksi myymällä julkaisuja ja harjoittamalla pienimuotoista muistoesineiden myyntiä. Yhdistys voi myös ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia. Yhdistys voi vuokrata toimintaansa varten hankkimaansa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen tarkoituksen mukaista toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittava hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittava puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään yhdeksän yhdeksi vuodeksi valittavaa muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä voi palkata työntekijöitä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilin tai toiminnan tarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää kaksi varsinaista kokousta vuosittain. Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja syyskokous aikaisintaan lokakuussa ja viimeistään joulukuun 15. päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla.

11. Varsinaiset kokoukset

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Käsitellään hallituksen laatima edellisen toimintavuoden vuosikertomus
 4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio, jonka yhteydessä päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta
 4. Päätetään hallituksen jäsenten matkakuluista sekä tilin- tai toiminnantarkastajien palkkioista
 5. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
 6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
 7. Valitaan hallituksen jäsenet
 8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka vaihtoehtoisesti yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Medlemsinformation och annan kontakt

Fyrsällskapet håller kontakt med sina medlemmar med ett e-postmeddelande som skickas ut ca en gång i månaden. Om du inte fått medlemspost på en tid kontrollera att det finns utrymme för nya meddelanden i din e-postinbox samt kontrollera dina skräppostinställningar.

 • Du kommer ju ihåg att meddela Fyrsällskapet om din nya e-postadress eller förändrade kontaktuppgifter!
 • I alla frågor som rör ditt medlemskap ta kontakt med vår medlemssekreterare: jasensihteer(at)majkkaseura.fi

Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna för år 2019 beslöts på höstmötet i Hangö i november 2018.

Personmedlemsavgiften är 20,00 € och samfundsmedlemsavgiften 100,00 € per år.

Medlemsavgiftsblanketten år 2019 skickas till alla medlemmar via tjänsteleverantören (FloMembers) för vårt medlemsregister i februari-mars månadsskiftet. Var god använd bankkontonumret och referensnumret på medlemsavgiftsblanketten när du betalar medlemsavgiften.

OBS! Om du vill bli medlem fyll alltid först i medlemsansökningsblanketten som du hittar i nedre delen av denna sida, inklusive instruktioner.